Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Týmto zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční

  dňa 02.novembra o 15:00 hod.
                                            na Obecnom úrade v Zámutove.

 

1. Schválenie programu zasadnutia
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie spolufinancovania na realizáciu projektu „Oprava ôsmych obecných bytových domov v obci Zámutov“
4. Žiadosť o uzavretie „Dohody o budúcej zmluve na vecné bremeno“ – elektrická prípojka – František Bilý, Jozef Kroka
5. Schválenie odpredaja obecnej parcely pre Martina Babčáka
6. Interpelácia poslancov

Jozefína Tomášová
starostka obce