Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ

Týmto zvolávam 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční

                                              dňa 13. decembra o 1500 hod.
                                             na Obecnom úrade v Zámutove.

Program zasadnutia OZ:

1. Schválenie programu rokovania
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024
4. Plán práce a program rokovaní OZ na I. polrok 2024
5. Schválenie investičných akcií na rok 2024
6. Schválenie VZN o dni z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch na rok 2024
7. Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
8. Predĺženie nájomnej zmluvy MUDr. Hassan Ali Olfati Bandabdi
9. Schválenie Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru obce
10. Žiadosť ZŠ Zámutov o navýšenie finančných prostriedkov na ŠKD
11. Rôzne.
12. Interpelácia poslancov

Jozefína Tomášová
starostka obce