Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Týmto zvolávam 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční

dňa 27. decembra o 13.00 hod.
v Penzióne Opál v Zámutove.

1. Schválenie programu rokovania
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie rozpočtu na rok 2024
4. Rôzne
5. Interpelácia poslancov

Jozefína Tomášová
starostka obce