Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

Týmto zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční

                                                  dňa 07. februára o 15.30 hod.
                                               na Obecnom úrade v Zámutove.

1. Schválenie programu rokovania
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení za rok 2023
4. Vyhodnotenie investičných akcií za rok 2023
5. Schválenie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zámutov
6. Schválenie odkúpenia pozemkov v lokalite „Pri ČOV“ za účelom rozšírenia miestnej komunikácie, verejného vodovodu a kanalizácie
7. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce
8. Schválenie navýšenia Municipálneho úveru Univerzál
9. Návrh na zmenu územného plánu obce Zámutov
10. Schválenie nájomnej zmluvy – p. Gavaľa Jaroslav
11. Žiadosť p. Ovšakovej o odkúpenie časti obecného pozemku
12. Rôzne : – žiadosť p. Huňakovej o finančný príspevok
– informácia o príprave obecných slávností
13. Interpelácia

                   

Jozefína Tomášová
starostka obce