Pozvánka na 17. zasadnutie OZ

P o z v á n k a
na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční

dňa 14.mája o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zámutove.

1. Schválenie programu rokovania
2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2024
4. Schválenie odkúpenia pozemkov – majetko-právne vysporiadanie cesty pri SOH
5. Návrh na zmenu územného plánu obce Zámutov – doplnenie
6. Navýšenie platu starostky obce
7. Žiadosť firmy FERROROBOT s.r.o. Košice o odňatie poľnohospodárkej pôdy za účelom
výstavby 9 b. j. BŠ
8. Rôzne
9. Interpelácia

 

Jozefína Tomášová
starostka obce