Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a

na  31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

Týmto  zvolávam 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 dňa 29. júna 2022 o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Správa hlavného kontrolóra o výsledky vykonanej kontroly č. 1/2022
  4. Prejednanie inventarizácie za rok 2021
  5. Prejednanie hospodárenia obce za rok 2021 –  plnenie rozpočtu, dôvodová správa

– auditorská správa

– návrh záverečného účtu, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, schválenie záverečného účtu

  1. Prejednanie a schválenie časov. plánu práce a programu rokovaní OZ na II. polrok 2022
  2. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich
  3. Schválenie odpredaja obecného pozemku p. Klapákovi M.
  4. Rôzne – schválenie zámeru odpredaja časti obecného pozemku p. Ferimu L.

– žiadosť o prenájom obecného pozemku – Babčák M.

  1. Interpelácia poslancov

Stanislav Duda

starosta obce

 

1. Pozvánka na 31 zas. OZ .