Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a

na  6.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto  zvolávam 6.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

                                                  dňa 15. marca  o 1500  hod.

                                                   na Obecnom úrade v Zámutove.

 

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Úprava rozpočtu
  3. Schválenie odkúpenia pozemkov
  4. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
  5. Schválenie VZN č. 2/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov
  6. Sťažnosť o prešetrenie nelegálneho vypúšťania splaškových a odpadových vôd
  7. Žiadosť FK ROMA o prenájom futbalového ihriska
  8. Žiadosť o prenájom Strediska osobnej hygieny
  9. Príprava obecných slávností
  10. Interpelácia poslancov

 

Jozefína Tomášová

starostka obce