Pozvánka na urbársku členskú schôdzu 23. februára 2020

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 23. februára 2020 o 1400 hod. v kultúrnom dome v Zámutove.

 

PROGRAM výročnej členskej schôdze Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici v Zámutove dňa 23.02.2020

 

1. Otvorenie výročnej členskej schôdze pozemkového spoločenstva

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2019

4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2019

5. Správa dozornej rady k hospodáreniu za rok 2019

6. Plán práce pozemkového spoločenstva na rok 2020

7. Odsúhlasenie odmien členom výboru za rok 2018 a 2019

8. Odsúhlasenie občerstvenia na výročný členskú schôdzu v hodnote 100,- €

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver