Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia – Bývalí urbarnici Zámutov

Pozemkové spoločenstvo združených pozemkov, trávnatých porastov, pasienkov a lesov Bývalí urbarnici, 094 15 Zámutov 304

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia

Výbor pozemkového spoločenstva Vás týmto pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia. Zasadnutie sa uskutoční v priestoroch Bistra Kondor v Zámutove dňa 09.06.2024 o 15:00 hod.

Program zhromaždenia:
1. Otvorenie výročnej členskej schôdze
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
3. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2023
4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2023
5. Správa dozornej rady k hospodáreniu za rok 2023
6. Plán práce pozemkového spoločenstva na rok 2023
7. Odsúhlasenie podielov za rok 2023
8. Odsúhlasenie odmien členov výboru a dozornej rady za rok 2023
9. Odsúhlasenie občerstvenia na výročnú členskú schôdzu v hodnote 300€
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
Stanislav Duda
predseda