Pozvánka – Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa:

28. apríla 2019 o 15:00 hodine

v kultúrnom dome v Zámutove

 

 

 

Stanislav Duda, predseda PS

 

 


 

Program

Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici v Zámutove konaného dňa 28. 04. 2019

  1. Otvorenie zhromaždenia PS.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola uznesenia z Valného zhromaždenia, konaného dňa 25.02.2018.
  4. Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva za rok 2018.
  5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2018.
  6. Správa Dozornej rady Pozemkového spoločenstva za rok 2018.
  7. Plán práce Pozemkového spoločenstva na rok 2019.
  8. Diskusia.
  9. Návrh na uznesenie.
  10. Záver.