Prevádzkový poriadok pre Zberný dvor odpadu

 

Prevádzkovateľ zariadenia:     Obec Zámutov

IČO:                                      00332968

Obecný úrad

Zámutov  434

094 15 Zámutov

 

Zodpovedný pracovník:          Ing. Vladimír Tiňo,  t.č. 0902 913 128

 

 

Prevádzkový čas:    Pondelok:   13:00 – 17:00

                                        Utorok :      13:00 – 17:00

                                        Streda:         13:00 – 17:00

                                        Štvrtok:       13:00 – 15:00

                                        Piatok:         13:00 – 17:00

                                        Sobota:         08:00 – 11:00   každá párna v mesiaci

                                          Nedeľa:       ZATVORENÉ

 

 

Technický opis zariadenia

Zberný dvor sa nachádza v obci Zámutov, na pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 3803/2 s výmerou 978 m², ktorá je vo vlastníctve Obce Zámutov a slúži na zabezpečenie realizácie cieľov a povinností odpadového hospodárstva obce v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zberný dvor sa skladá zo spevnenej plochy, oplotenia areálu, uzamykateľnej vstupnej brány, unimobunky, prístrešku, osvetlenia a požiarnej nádrže. Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu vznikajúceho na území obce Zámutov z domácností pre fyzické osoby a občanov s trvalým pobytom v Obci Zámutov, ktorí sa preukážu platným dokladom totožnosti, taktiež pre občanov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť v obci a platia riadne poplatok za vývoz komunálneho odpadu a pri odovzdaní odpadu sa preukážu zodpovednému pracovníkovi zberného dvora dokladom o zaplatení poplatku za komunálny odpad. Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

 

Na zbernom dvore sa budú používať nasledovné strojné zariadenia:

 • kolesový traktor Zetor Proxima 120 HS
 • vlečka – náves BIG 9.7 s hydraulickou rukou a otočným drapákom
 • štiepkovač drevnej hmoty ku traktoru JUNKKARI 172 G
 • ramenový nosič kontajnerov dvojnápravový TN CTS 10-2R T
 • čelný nakladač Zetor ZQ4S s paralelogramom
 • vaňový kontajner zatvorený – 1 kus
 • vaňový kontajner so sklopným čelom –  2 kusy
 • vaňový kontajner otvorený –  3 kusy

 

Vymedzenie základných pojmov

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade so zák. č. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný sa jej zbaviť.

Komunálny odpad je zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku. Komunálny odpad je tiež zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní, vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám v systéme zberu komunálneho odpadu. Patria sem napríklad: rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, sedacie súpravy, okenné rámy.

 

 

Povinnosti občanov

 1. Pri dovoze odpadu na zberný dvor je občan povinný prihlásiť sa u zodpovedného pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi.
 2. Každý občan je povinný pri odovzdaní odpadu na zberný dvor tento odpad na vlastné náklady a vlastnými silami roztriediť, uložiť a umiestniť podľa pokynov zodpovedného pracovníka zberného dvora.
 3. Do zberného dvora môže byť odovzdaný len odpad uvedený v tomto prevádzkovom poriadku, počas prevádzkového času a za prítomnosti pracovníka zberného dvora.

 

Povinnosti pracovníka zberného dvora

 1. Zodpovedný pracovník zodpovedá za uloženie zhromažďovaného separovaného odpadu, organizuje v prevádzke spôsob nakladania so separovanými odpadmi a rozmiestnenie kontajnerov v areáli.
 2. Pri vykonaní vstupnej kontroly preverí totožnosť osoby odovzdávajúcej odpad, skontroluje druh a množstvo dovezeného odpadu, určí dovozcovi priestor na uloženie odpadu. Odmietne uloženie odpadu, ktorý nie je schválený týmto prevádzkovým poriadkom.
 3. Udržuje poriadok v areáli zberného dvora, zabezpečuje aby nedošlo k zmiešaniu zložiek separovaného odpadu a zabezpečuje ochranu areálu tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia a k úniku škodlivých látok.
 4. Zodpovedný pracovník je povinný viesť evidenciu odpadov prijatých na zberný dvor prostredníctvom prevádzkového denníka, do ktorého sa zaznamenávajú nasledujúce údaje:
 • Dátum
 • Mená zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň
 • Mená a druhy odpadov prijatých na zberný dvor
 • Meno a adresa pôvodcu
 • O prevádzkových poruchách a haváriách a spôsobe ich odstránenia

 

Podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke zberného dvora

 1. Na zbernom dvore musí byť viditeľne umiestnený prevádzkový poriadok a všetci pracovníci s ním musia byť preukázateľne oboznámení.
 2. Do zberného dvora platí prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám.
 3. V zbernom dvore je zakázané používať alkoholické nápoje, omamné a utlmujúce prostriedky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť pozornosť a reakcie pracovníkov. Taktiež nebude na zberný dvor povolený vstup osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 4. Pri práci na zbernom dvore sú pracovníci povinný používať pracovný odev, pevnú pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky.
 5. V zbernom dvore je zakázané narábať s otvoreným ohňom. V prípade samovznietenia odpadu sú pracovníci povinní zabezpečiť jej uhasenie. Každý prípad zisteného požiaru musí byť zaevidovaný.

 

Do zberného dvora je povolené odovzdať nasledovné druhy odpadov

 

Jedlé oleje a tuky– odovzdávajú sa v plastových fľašiach s funkčným uzáverom

 

Objemný odpad – je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad (napr. starý nábytok, sedačky, koberce…). Všetok demontovateľný odpad sa musí odovzdať v rozloženej forme aby zaberal čo najmenej miesta.

 

Drobný stavebný odpad – pochádza od fyzických osôb, ktorý vzniká pri realizácii drobných stavebných úprav.Na veľké množstvo stavebného odpadu (výmena strechy, búranie budov, stavebné úpravy) si občan objedná veľkokapacitný kontajner. Odpad na jeho vlastné náklady odvezie zmluvne dohodnutá firma na príslušné miesto.

 

Elektroodpad – vyradené elektrické a elektronické zariadenia

 

 

 

 

 

Do zberného dvora nepatria nasledovné druhy odpadov

 

Zložky separovaného zberu: Papier, Sklo, Plast, Kov, VKM – tieto druhy odpadu sa odoberajú podľa zvozového kalendára priamo od domácností a zo stojísk separovaného odpadu umiestnených v obci.

 

Batérie a akumulátory: sa zbierajú spolu s elektroodpadom 3x ročne.

 

Odpad s obsahom škodlivých látok

 

Lieky a liečivá zo zdravotnej príp. veterinárnej starostlivosti :odovzdávajú sa v lekárňach

 

Pneumatiky:ojazdené pneumatiky je možné odovzdať v rámci spätného zberu v pneuservisoch.

 

Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad: na likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresáre firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu.

 

Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky: napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty.

 

Nerozobratý nábytok

 

 

Zoznam druhov odpadov, na ktorých zber je prevádzkovateľ oprávnený

Zoznam druhov ostatných odpadov zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení Vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktoré môže fyzická osoba odovzdať na Zberný dvor v obci Zámutov sú neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového poriadku.

 

 

Druh odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
200 308 Drobný stavebný odpad O – ostatný
200 125 Jedlé oleje a tuky O – ostatný
200 136 Elektroodpad O – ostatný
200 307 Objemný odpad O – ostatný

 

 

Opatrenia v prípade havárie

1.Ako havarijný stav možno kvalifikovať:

 

 • zloženie alebo únik nebezpečnej látky v zariadení
 • požiar v zariadení

 

 1. Opatrenia – v prípade výskytu havárie a iných mimoriadnych udalostí v zariadení je potrebné podľa ich charakteru okamžite informovať:
 • centrálny ochranný systém: tel. č. 112
 • lekárska pohotovostná služba: tel. č. 155
 • požiarna ochrana: tel. č. 150
 • polícia: tel. č. 158
 • Starosta obce: tel. č. 0905 837 635
 • Obecný úrad Zámutov: tel. č. 057/ 4496301
· OÚŽP vo Vranove nad Topľou, tel. č. 057/4861590
Pri zistení alebo spôsobení havárie je potrebné:

Prvý a bezprostredný zásah vykoná osoba, ktorá zistila alebo zapríčinila haváriu.

Oznámenie kompetentným pracovníkom.

V prípade zloženia nepovoleného druhu nebezpečného odpadu sú pracovníci zariadenia zodpovední za jeho odstránenie. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je takýmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad je potrebné odstrániť absorpčným materiálom. Obdobne treba postupovať v prípade vytečenia pohonných hmôt alebo mazadiel z vozidiel alebo mechanizmov a dovezeného odpadu.

Zamestnanci musia výkon pracovnej činnosti zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia, života, majetku ako aj zhoršenie životného a pracovného prostredia. Sú povinný oznámiť ihneď zamestnancovi zodpovednému za zberný dvor každú zistenú závadu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť pri práci alebo spôsobiť haváriu.

Pod pojmom havária sa všeobecne rozumie mimoriadna udalosť spôsobená ľudskou činnosťou alebo živelnou pohromou, čiastočne alebo úplne neovládaná, časovo a priestorovo ohraničená, ktorá má nepriaznivý dopad na život a zdravie ľudí, životné prostredie a na hospodárstvo. Havária je teda aj každá reálna situácia, pri ktorej dôjde k nežiaducemu úniku nebezpečných látok mimo prevádzkový alebo manipulačný priestor.

Za haváriu sa považuje aj prípadné ohrozenie akosti podzemných a povrchových vôd ropnými látkami, látkami škodiacich vodám, látkami ohrozujúcich zdravie obyvateľstva ako aj možnosť kontaminácie zeminy.

Podľa rozsahu úniku sa havárie delia na:

 • havárie zneškodňované v areáli prevádzky – bez vonkajšieho zásahu
 • havárie zneškodňované v areáli prevádzky s vonkajším zásahom

 

Prostriedky na likvidáciu havárie musia byť vyčlenené, označené a uložené vo vyhradenom priestore, napr. plechové sudy, uzatvárateľný plastový sud, vedro, lopata, metla, sekera, kladivo, savý materiál (piesok, piliny) ručné hasiace prístroje, materiál na upchávku napr. handry.

 

Sťažnosti a podnety

 

Návštevník ZD má právo podať písomnú sťažnosť na postup zamestnancov ZD pri ukladaní odpadu. Sťažnosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • Meno, priezvisko, trvalý pobyt resp. korešpondenčnú adresu sťažovateľa /prípadne tel. číslo/.
 • Predmet sťažnosti.
 • Deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti.
 • Meno konkrétneho zamestnanca ZD, ktorý je predmetom sťažnosti.

Sťažnosť je potrebné zaslať alebo doručiť na Obecný úrad v Zámutove č. 434, 094 15

 

 

Záverečné ustanovenie

Obec Zámutov si vyhradzuje právo zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku.

V prípade zmien v prevádzke zberného dvora je Obec Zámutov povinná prispôsobiť prevádzkový poriadok týmto zmenám.Tento prevádzkový poriadok ZD vstupuje do platnosti od 01. 02. 2022.

Poplatok je peňažným príjmom obce Zámutov podľa VZN č.4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zámutov, §14,1cpokrývajúcim náklady na manipuláciu s odpadom. Zoznam manipulačných poplatkov a sadzobník poplatkov tvorí Prílohu č. 2 tohto prevádzkového poriadku.

 

 

 

 

V Zámutove dňa:                                                                          Stanislav Duda

starosta obce

 

 

Prílohy

 1. Protokol o havárii.
 2. Zoznam manipulačných poplatkov.
 3. Formulár pôvodcu odpadu.
 4. Oboznámenie a informovanie pôvodcov odpadu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci /BOZP/ a ochrane pred požiarmi /OPP/ pri vstupe do zberného dvora v obci Zámutov

 

FORMULÁR PÔVODCU ODPADU ZBERNÉHO DVORA V OBCI Zámutov

Oboznámenie a informovanie pôvodcov odpadu

Príloha č.1

Zoznam manipulačných poplatkov