REFERENDUM 2023

1.-Zverejnenie-elektronickej-adresy

2.-Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre referendum 2023

3.-Vymenovanie-zapisovateľa-okrskovej-volebnej-komisie

Zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-doručovanie-žiadostí-o-hlasovací-preukaz-pre-referendum-2023

Zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-doručovanie-žiadostí-o-voľbu-poštou-pre-referendum-2023

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila

referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023

referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

REFERENDUM

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

–   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

–   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

–   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, (Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)
–   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.  (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Viac informácií: https://www.minv.sk/?referendum