RÚVZ – NARIADENIE – Zákaz hromadných podujatí v obci Zámutov od 2.4.2019

RÚVZ nariaďuje účastníkovi konania: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov, IČO: 00 332 968 opatrenie zákaz vykonávania všetkých hromadných športových a kultúrnych podujatí v obci Zámutov. Termín: od 02.04.2019 do odvolania.

O d ô v o d n e n i e : V súvislosti s epidemickým výskytom ochorenia na osýpky, v záujme zabránenia šíreniu ochorenia u osôb zúčastňujúcich sa hromadných a športových podujatí, bolo potrebné rozhodnúť tak ako sa uvádza vo výrokovej časti rozhodnutia.

Viac v PDF dokumente (370.667Kb). Čítajte po kliknutí na tento text…