Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021


 

 

https://data.statistics.sk/sodb2021/?fbclid=IwAR3rNnOOthmiYTJP16He0wAvTcBvH4Y793FZ2Fv_Eab9Cr7VCdZ1y8IqPGg

 

Vážení občania,

v súčasnej dobe prebieha v našej obci sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Sčítaním sa na Slovensku spravidla každých desať rokov zisťujú údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch. Je to obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon č.223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam. SODB 2021 bude prebiehať v dvoch fázach a to nasledovne:

 

  1. fáza projektu bude prebiehať (resp. v tomto momente už prebieha) od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 – fáza sčítania domov a bytov. Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú podieľať, nakoľko toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR.

 

  1. fáza projektu bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 – fáza sčítania obyvateľov, obyvateľ bude mať na sčítanie šesť kalendárnych týždňov, pričom sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 bude prebiehať oproti minulým rokov výlučne elektronicky prostredníctvom viacerých kanálov pre sčítanie.

 

Sčítanie obyvateľov 2021 (15. február 2021 až 31. marec 2021 ):

 

Obyvateľ sa sčíta vyplnením elektronického sčítacieho formulára. Obyvateľ má na výber – alebo sa sčíta sám (prípadne ho sčíta zákonný zástupca), alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom online aplikácie v pohodlí domova – na vlastnom počítači, mobile, tablete či inom elektronickom zariadení. Ak obyvateľ nemá žiadne elektronické zariadenie môže použiť zariadenie umiestnené na najbližšom kontaktnom mieste. V každej obci bude minimálne jedno kontaktné miesto. Takéto miesta budú napríklad v sídle obecného či mestského úradu. Obyvatelia sa na týchto miestach budú môcť sčítať sami alebo prostredníctvom asistenta sčítania. Ak obyvatelia (predovšetkým tí starší) nebudú vedieť vyplniť formulár, môžu využiť službu „asistenta sčítania“. Takýto asistent bude pôsobiť na kontaktnom mieste (obecný úrad) alebo na požiadanie príde priamo za obyvateľom. Zúčastniť sa na sčítaní je právom a súčasne zákonnou povinnosťou každého občana.  Mená a kontakty na asistentov sčítania budú oznámené prostredníctvom miestneho rozhlasu a zverejnené na stránke obce www.zamutov.sk

 

Tlačová správa

Bratislava, 15. októbra 2020

 

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

V septembri sa sčítanie domov a bytov v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

 

Spolu je na Slovensku editovaných  viac ako 60 % bytov z celkového počtu bytov zaradených aktuálne do  systému. Reálne je však posun v sčítaní výraznejší, pretože je vysoký podiel  rozpracovaných bytov,  ktoré si obce nechávajú otvorené k rozhodujúcemu  okamihu sčítania, t. j. k  1. 1. 2021. V elektronickom systéme k 30. 9. aktívne pracuje 99,6 % obcí. Niekoľko obcí s malým počtom bytov ešte len začína pracovať. Vo všetkých krajoch počet a podiel editovaných bytov v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu (augustu) vzrástol, najvýraznejšie v Košickom a Prešovskom kraji.

Vďaka zodpovednému prístupu samospráv je sčítanie domov a bytov na Slovensku už teraz v pokročilej etape  a plynulo prechádza do fázy prípravy sčítania obyvateľov 2021. 

 

 

Výsledky sčítania v Prešovskom kraji

V Prešovskom kraji sčítali 48 % bytov. Sčítanie domov a bytov prebieha v Prešovskom kraji v 665 obciach, pričom 23 obcí má štatút mesta. V systéme pracujú všetky obce. Úplne, na 100 %,  svoje domy a byty sčítalo 25 obcí a nad 90 % má sčítané byty 21 obcí.

V rámci miest Prešovského kraja s počtom nad 10 000 obyvateľov má najviac spracovaných bytov mesto Sabinov, ktoré finišuje sčítanie s 95%.Nasleduje Snina  s viac ako 50 % spracovaných bytov.

Prvenstvo v mesiaci september v Prešovskom kraji patrí menšiemu  mestu Hanušovce nad Topľou, ktoré má už 100 % sčítaných bytov.  Krajské mesto Prešov má spracovaných 29 % bytov.

 

Ing. Ján Cuper,  riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Prešove:

„Vzhľadom na rozsiahlosť územia a početnosť obcí Prešovského kraja je práca na sčítaní domov a bytov veľmi náročná, ale aj napriek tomu v kraji zaznamenávame plynulý priebeh sčítavania domov a bytov. Vysoko môžeme hodnotiť aktívnu spoluprácu niektorých miest a obcí a ich snahu, precíznosť pri zodpovednom sčítavaní domov a bytov na svojom území. Svedčí o tom aj prideľovanie štatistických adresných bodov na obývané neskolaudované rodinné domy, chatrče atď. v počte 601. Pracovníci sčítania Pracoviska ŠÚ SR v Prešove ako koordinátori sčítavania sú nápomocní a prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti riešia operatívne.“

 

Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne  a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.

 

Na sčítanie domov a bytov už tento mesiac nadviaže druhá fáza SODB 2021 vo svojej príprave – sčítanie obyvateľov.

 

Ing. Ján Cuper,  riaditeľ pracoviska ŠÚ SR v Prešove:

„Dôkladnou predprípravou pre zabezpečenie a realizáciu sčítavania obyvateľov je aj ponuka ŠÚ SR pre obce harmonizovať údaje o počte obyvateľov na svojom území. O túto ponuku v Prešovskom kraji  prejavilo 76 % (504 obcí). V súvislosti s prípravou na sčítanie obyvateľov sa uskutočnili školenia obcí pre SODB 2021 – časť sčítanie obyvateľov, a to prezenčnou formou v 9 okresoch (okresy Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník). Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu (COVID -19) sa v 4 okresoch účastníci školili dištančnou formou.“

 

Jasmína Stauder, hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 uvádza:

„V mesiaci október sme začali realizovať prípravu sčítania obyvateľov v spolupráci so samosprávami. Úvodnou aktivitou bolo školenie obcí k sčítaniu obyvateľov.  Vzhľadom na pandemickú situáciu sme opäť využili dištančnú formu školenia, ktorá zahŕňa videoprezentácie. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre obyvateľov k samotnému sčítaniu, ktoré sa uskutoční od 15. 2. do 31. 3. 2021.“