Svetový deň vody 2023 – RÚVZ – orientačné meranie dusitanov a dusičnanov v pitnej vode