Verejná vyhláška – prerušenie územného konania

Z-14 RD-VN TS NN-pr 2

 

                                                 OBEC ZÁMUTOV

 

Číslo: 188/2022-03 Mi                                                                               Zámutov, 20.05.2022

 

 

Vec

 

VSD a.s., Mlynská 231, 042 91 Košice                                                                                                           

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zámutov 14 RD- VN, TS, NN“ v k.ú. Zámutov.

-Výzva na odstránenie nedostatkov- prerušenie územného konania

 

                                          ROZHODNUTIE

 

Spoločnosť VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, prostredníctvom spoločnosti                EL PRO KAN s.r.o. Vranov n.T. ako navrhovateľ, podala dňa 29.03.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Zámutov 14 RD- VN, TS, NN“- inžinierska stavba, ktorá sa má umiestniť na pozemkoch v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce Zámutov, v trase podľa situácie stavby, výkres číslo 02, dokumentácie vyhotovenej projektantom Ing. Michal Kandala, zákazka č. AF4-76/2021.

Obec Zámutov, ako správny orgán a stavebný úrad vecne a miestne príslušný podľa § 117 ods. l a § 33 ods. l zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona

vyzýva  navrhovateľa,                                                         

aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy a rozhodnutia, k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení vyššie uvedenej stavby, doplnil nové doklady, záv. stanoviská a vyjadrenia k dokumentácií pre územné konanie a to najmä:

-Min. obrany SR, HaZZ OR Vranov n.T., VVS a.s., SPP-D a.s., O2 Slovakia s.r.o., Antik Telekom a.s.,(záv. stanoviská, resp. vyjadrenia majú byť v tlačenej forme a ak boli zaslané elektronický, musia byť opatrené osvedčovacou doložkou elektronického dokumentu).

Súčasne, podľa § 29 ods. l správneho poriadku, stavebný úrad územné konanie do doby odstránenia nedostatkov, opakovane

                                                          p r e r u š u j e.              

Odôvodnenie

 

Spoločnosť VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, prostredníctvom spoločnosti EL PRO KAN s.r.o. Vranov n.T. ako navrhovateľ, podala dňa 29.03.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Zámutov 14 RD- VN, TS, NN“- inžinierska stavba, ktorá sa má umiestniť na pozemkoch v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce Zámutov.

Nakoľko predložený „Návrh“ neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie možnosti umiestnenia navrhovanej stavby a posúdenia vplyvov na životné prostredie, stavebný úrad podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona dňa 31.03.2022 vyzval navrhovateľa, aby svoj „Návrh“ v určenej lehote doplnil  potrebnými údajmi a podkladmi a súčasne navrhovateľa upozornil, že inak územné konanie zastaví. Na  základe doplnenia dokladov, stavebný úrad dňa 11.04.2022 oznámil účastníkom konania začatie územného konania verejnou vyhláškou, (§ 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona) a dotknutým orgánom jednotlivo a na prerokovanie „Návrhu“ nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.05.2022. V rámci ústneho konania a miestneho zisťovania stavebný úrad podľa § 37 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona posúdil dokumentáciu na umiestnenie stavby a porovnal ju s doloženými stanoviskami dotknutých orgánov, posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúmal „Návrh“ a jeho súlad s podkladmi podľa ods. 1 cit. § 37 ods. 1 stav. zákona, pričom zistil, že stanoviská a vyjadrenia doložené k „Návrhu“, nepostačujú pre spoľahlivé posúdenie umiestnenia stavby, že stavba sa dotýka aj verejných záujmov, ktoré hája dotknuté orgány ako sú uvedené v § 126 stavebného zákona, preto opakovane vyzýva navrhovateľa na odstránenie nedostatkov a do doby ich odstránenia, územné konanie opakovane prerušuje.

Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú,(§ 29 ods. 5 spr. poriadku).

Poučenie

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,  nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov) preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníkov konania.

                                                                                        Stanislav  D u d a

                                                                                                      starosta obce

 

 

Doručí sa

 

-EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n.T.

 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona sa toto rozhodnutie o prerušení územného konania účastníkom konania, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, doručuje verejnou vyhláškou.

Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok). Podľa§ 26 ods. 2 správneho poriadku sa toto „Rozhodnutie“ vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zámutov.tavebného úradu, ako aj na internetovej stránke obce Zámutov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa, 20.05.2022

………………………………….

Podpis- pečiatka

 

Zvesené dňa……………………

………………………………….

Podpis – pečiatka