Verejná vyhláška – Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov – inžinierska stavba

Obec Zámutov, Zámutov 434 0945 15 Zámutov (navrhovateľ), podala dňa 18. 06. 2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov“- inžinierska stavba- (pešia komunikácia, stavba s veľkým počtom účastníkov konania), ktorá sa má umiestniť na pozemku CKN parcela číslo 1626/1 k.ú. Zámutov. Začiatok úseku začína v km 0, 215 871 a koniec úseku v km 1, 170 00, v celkovej dĺžke 954, 13 m. Ide o jednostranný chodník, ktorý je navrhovaný súbežne s jestvujúcou pozemnou komunikáciou. Súčasťou riešenia je aj odvodnenie povrchových vôd z plochy chodníka a osvetlenie komunikácie. Dňom podania návrhu sa začalo územné konanie.

Viac v PDF dokumente (159.566Kb). Čítajte po kliknutí na tento text.