Verejná vyhláška- výrub drevín Kroka Miroslav

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov alebo elektronicky na adresu  v lehote určenej pri zamutov@zamutov.sk o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

 

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Potvrdenie účasti Predmet

 

1/2023

 

23.01.2023 23.01.2023 7 dní Kroka Miroslav, 094 15 Zámutov21– žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s výrubom na parcele v k.ú. Zámutov.