VOĽBY 2022

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii

Zoznam kandidátov – starosta

Zoznam kandidátov – poslanci

 

Okrsky v obci

Zverejnenie elektronickej adresy 

 

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do VÚC a komunálne voľby 2022

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí

a

voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 
 

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22