Výberové konanie na pozíciu rodičovský asistent/asistentka v Materskej škole Zámutov č. 301

Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu RA

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15  Zámutov

Voľné pracovné miesto: 1 pracovné miesto na pozíciu rodičovský asistent/asistentka v Materskej škole Zámutov č. 301 v rámci

Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

 

Predpoklady:

neustanovujú sa kvalifikačné predpoklady, resp. požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, gramotnosť je podmienkou,

– osobnostné predpoklady (pochádza z miestnej komunity, priateľskosť k deťom, prirodzená autorita v rómskej komunite, dobré vzťahy s rodinami),

– ovládanie materinského jazyka detí z marginalizovanej rómskej komunity je výhodou.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: platová trieda 01 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis – Europass
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 19.08. 2022 do 13:00 hod na adresu:

Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov č. 434, 094 15 okres Vranov nad Topľou

Na obálku uveďte: „RODIČOVSKÝ  ASISTENT  MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 24.08.2022 v čase od 11:00 hod v budove Obecného úradu obce Zámutov a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.romovia.vlada.gov.sk, v časti Národné projekty.“

 

V Zámutove, dňa 10.08.2022

Stanislav Duda

starosta obce