Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zámutov

Obec Zámutov

Obecné zastupiteľstvo obce Zámutov

____________________________________________

Vyhlásenie voľby

hlavného kontrolóra obce Zámutov

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce Zámutov,

ktorá sa uskutoční

 1. októbra 2021 o 13.00 hod.

v kancelárii starostu obce Zámutov

 Požiadavky, ktoré uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Zámutov (ďalej len hlavný kontrolór) musí spĺňať:

 1. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 2. najmenej 5 rokov praxe v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti
 3. znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
 4. znalosť práce na PC
 5. občianska a morálna bezúhonnosť

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Zámutov :

 1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
 2. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 3. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 4. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 5. súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 7. čestné vyhlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra
 8. informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

Podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra :

 1. pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Zámutov : 35 % úväzok základného pracovného času
 2. funkčné obdobie hlavného kontrolóra začne najneskôr 7. októbra 2021 – presný dátum bude uvedený v pracovnej zmluve

Priebeh voľby hlavného kontrolóra:

 1. voľba hlavného kontrolóra sa vykoná spôsobom uvedeným v § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
 2. na voľbu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky určené zákonom a uznesením obecného zastupiteľstva
 3. každý pozvaný uchádzač bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva pred samotnou voľbou v trvaní max. 5 min.
 4. prípadné ďalšie podmienky spôsobu voľby hlavného kontrolóra určí obecného zastupiteľstvo pred samotnou voľbou.

 

Termín, miesto a spôsob podania prihlášky :

 Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia najneskôr

do 22. septembra 2021 do 15.00 hod.

 

(rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne obecného úradu osobne alebo prostredníctvom pošty) v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu:  Obecný úrad Zámutov, 094 15  Zámutov 434.

 

 

Stanislav Duda, starosta obce         

  

Zverejnené : v Zámutove, dňa  25.08.2021