Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský rok 2020/2021

Ziadost_MS

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Zápis detí do Materskej školy v Zámutove pre školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Materskej školy v Zámutove č. 388, v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis  detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 s týmito podmienkami:

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
 • žiadosti je možné posielať mailom na adresu mszamutov@gmail.com, podpísané a naskenované poslať do 31.mája 2020;
 • prípadne žiadostí poštou na adresu : Materská škola Zámutov 388, 094 15 Zámutov doručiť do 31.mája 2020;
 • v dňoch od 4.5.2020 do 12.5.2020, v čase od 9.00 do 14.00 hod., je možné osobne priniesť žiadosť do  materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, vhodiť do schránky na to určenej;
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nateraz nebude vyžadovať; ale ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ale ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.  

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti na tlačive, ktoré si  môžu stiahnuť na webovej stránke materskej školy, prípadne si podajú žiadosť na vlastnom tlačive.

Kritéria prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávania:

 1. deti od troch do šiestich rokov veku,
 2. deti, ktoré už majú v MŠ súrodenca,
 3. prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 4. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 5. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 6. výnimočne môžu byť prijaté deti od dva a pol roka,  ak je voľné miesto v MŠ ale deti musia byť odplienkované.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2020.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  riaditeľke MŠ do 31. mája 2020.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prijatí detí  na základe zápisu voľné miesta.

Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie.

 

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do našej materskej školy, tešíme sa na vás v novom školskom roku 2020/ 2021.

 

Riaditeľka MŠ

Marta Bezeková