Oznam pre rodičov detí MŠ a ZŠ

Oznam pre rodičov detí MŠ a ZŠ

 

Vážení rodičia,

od nového školského roka 2021/2022 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnych úprav zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

  • ukončuje sa plošné poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ- „obedy zdarma“,
  • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,
  • dotáciu môže poberať dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Preto žiadame rodičov, ktorí spĺňajú podmienky a majú záujem o dotáciu na stravu a tiež dotáciu na školské pomôcky , aby odovzdali úradné potvrdenia na Obecný úrad v Zámutove  do 30. 7. 2021.

Dotácia na stravu bude poskytnutá len ak predložíte:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi: potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou, oddelenie hmotnej núdze,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima: potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou, oddelenie hmotnej núdze,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení je do 30. 7. 2021 na Obecný úrad v Zámutove .