Zámer predaja majetku obce Zámutov obchodnou verejnou súťažou v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. a ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Zámer predaja majetku obce Zámutov obchodnou verejnou súťažou v zmysle ustanovenia

§ 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. a ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Zámer predaja majetku obce

GO-č. 253-2023-pozemky Hôrka