Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov

 

 

Poslancom OZ,

obec. kontrolórovi

 

v Zámutove,  dňa 19.02.2021

 

 

Vec

P o z v á n k a

na  17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

Týmto  zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 24. februára o 1300  hod.

v Kultúrnom dome v Zámutove.

 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

 1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2020
 3. Schválenie časového plánu práce a programu rokovaní Obecného zastupiteľstva v Zámutove na I. polrok 2021
 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2021
 5. Schválenie rozpočtu na rok 2020
 6. Schválenie dotácií na záujmovú činnosť na rok 2021
 7. Vyhodnotenie investičných akcií a kultúrno-spoločenských podujatí za rok 2020
 8. Prejednanie a schválenie investičných akcií a kultúrno-spoločenských podujatí na r. 2021
 9. Schválenie VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Zámutov
 10. Schválenie VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Zámutov
 11. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2019
 12. Prezentácia projektu nového verejného osvetlenia
 13. Rôzne
 14. Interpelácia poslancov

 

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce