Kategória: Pozvánky OZ

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Pozvánka na 10. zasadnutie OZ  Týmto  zvolávam 10.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                         dňa 20. septembra o 1500  hod.   na Obecnom úrade v Zámutove. Schválenie programu zasadnutia Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesenia Zrušenie uznesenia č. 17/02/2023 Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2023 Vyhodnotenie hospodárenia za I. polrok 2023 Priebežné…

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                  dňa 22. júna o 1500  hod.           na Obecnom úrade v Zámutove. Schválenie programu zasadnutia Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Prejednanie a schválenie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Zámutov Schválenie…

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  6.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto  zvolávam 6.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                                                   dňa 15. marca  o 1500  hod.                                                    na Obecnom úrade v Zámutove.   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov…

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto  zvolávam 5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                                dňa 09. februára  o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Prejednanie a schválenie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zámutov…

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  4.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 4.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční  dňa 26. januára  o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2022 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 Plán investičných akcií…

P o z v á n k a na  3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove         Týmto  zvolávam 3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční       dňa 30. decembra  2022  o 1300  hod. v penzióne Opál v Zámutove.       Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Schválenie VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2…

P o z v á n k a na  2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove         Týmto  zvolávam 2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční       dňa 15. decembra  2022  o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.       Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Prejednanie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy obce Zámutov…

P o z v á n k a na  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

  Pozvánka-na-1.-ustanovujúce-zas.OZ   P o z v á n k a na  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove           Týmto  zvolávam 1. ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční   dňa 28. novembra  2022  o 1300  hod. v „Bistre u Kondora“ v Zámutove.   Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie…

P o z v á n k a  na  33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

      P o z v á n k a  na  33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove         Týmto  zvolávam 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 15. novembra 2022 o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej…

Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční  dňa 29. júna 2022 o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Správa hlavného kontrolóra o výsledky vykonanej kontroly č. 1/2022…

P o z v á n k a na  30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove dňa 05.04.2022     Vec P o z v á n k a na  30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 11. mája 2022 o 1300  hod. na Obecnom…