P o z v á n k a na  19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov

 

 

 

Poslancom OZ,

obec. kontrolórovi

 

 

v Zámutove,

dňa 24.05.2021

 

 

Vec

P o z v á n k a

na  19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

Týmto  zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 28. mája o 1300  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 

 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Prerokovanie návrhu na schválenie kúpy stavby: Zámutov 12 b. j. Bežný štandard s príslušenstvom a podanie žiadosti na ŠFRB a MVDSR
  3. Schválenie výšky nájomného pre 12 b. j. NŠ
  4. Schválenie zámennej zmluvy medzi SVP š. p. a Obcou Zámutov

 

 

 

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce

 

Pozvánka-na-19.-zas.-OZ-.(1)