P o z v á n k a na  2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a

na  2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

 

Týmto  zvolávam 2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

 

dňa 15. decembra  2022  o 1500  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 

 

  1. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Prejednanie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy obce Zámutov za rok 2021
  3. Príprava inventarizácie za rok 2022 – menovanie členov inventarizačných komisií
  4. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch na rok 2023
  5. Schválenie VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a na úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec Zámutov.
  6. Schválenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva
  7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023
  8. Schválenie vykonania auditu
  9. Rôzne
  10. Interpelácia poslancov

 

 

 

Jozefína Tomášová

starosta obce