P o z v á n k a na  22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a

na  22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

Týmto  zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 28. júla o 1300  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Voľba hlavného kontrolóra obce
  3. Rôzne :
  • schválenie podania ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1, Prioritná os 8, Špecifický cieľ8.1.1, Zameranie Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby(ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK
  • majetko-právne vysporiadanie – rozšírenie STL plynovodu
  • majetko-právne vysporiadanie miestnej komunikácie v obci

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce

Pozvánka-na-22.-zas.-OZ-.