P o z v á n k a  na  33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

P o z v á n k a  na  33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

 

Týmto  zvolávam 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 15. novembra 2022 o 1300  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

  1. Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcele č. 2180 k. ú. Zámutov

 

 

 

 

 

Stanislav Duda  v. r.

starosta obce