Publicita – Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou

 

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou

Trvanie projektu: 08/2016 – 09/2022

Nenávratný finančný príspevok: 415.351,95  EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Zámutov

 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

 

Opis projektu: Projekt je realizovaný v obci Zámutov p.č. 613/1 a 613/6, s.č.301 (okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj). Rieši zlepšenie technickej vybavenosti obce s prítomnosťou segregovaných marginalizovaných rómskych komunít a poskytovanie podpory sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v obci. Obec má 3216 obyvateľov, z toho je 1708 rómskej národnosti. Projekt je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ čiže podporou rozvoja ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce pre zlepšenie ich sociálnej situácie

 

Ciele projektu: Napomáha plneniu špecifického cieľa výzvy ktorým je zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve. Toto je aj cieľom nášho projektu, keďže jeho hlavnou aktivitou je rekonštrukcia materskej školy s interiérovým vybavením pre deti predškolského veku. Projekt reaguje na identifikovaný problém obce, ktorým je nedostatočná kapacita v zariadeniach predškolskej výchovy.

 

Výsledky projektu: Realizáciou aktivít projektu, t.j. uskutočnením stavebných prác za účelom rozšírenia kapacity existujúceho objektu sa zabezpečí potrebné priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov, ktoré umožní lepšie podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. Zároveň sa dosiahne zlepšenie technických podmienok areálu MŠ a dôjde k modernizácii materiálno-technického vybavenia MŠ.

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  |  www.zamutov.sk