Kategória: Projekty

Výstavba medzigeneračnej zóny aktívneho oddychu v obci Zámutov

  Obec Zámutov s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky formou dotácie vo výške 247.105,55 EUR zrealizovala projekt „Výstavba medzigeneračných zón aktívneho oddychu v obci Zámutov“.  Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom výstavby dvoch medzigeneračných zón aktívneho oddychu v našej obci podporiť rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky. Výsledkom projektu sú inovatívne,…

Publicita – Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou

  Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ 301 v Zámutove – rekonštrukciou s nadstavbou Trvanie projektu: 08/2016 – 09/2022 Nenávratný finančný príspevok: 415.351,95  EUR Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR Prijímateľ: Obec Zámutov   Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania…

Publicita – Kniha Dejiny Zámutova – projekt podporený PSK

Cieľom projektu bolo vydanie knihy „Dejiny Zámutova“. V spolupráci s autormi a podporou PSK formou poskytnutej dotácie sa nám podarilo knihu „Dejiny Zámutova“ vydať. Ide o doteraz prvé profesionálne spracované dielo, zaoberajúce sa históriou našej starobylej obce. Pri čítaní knihy objavíte dávno minulé udalosti aj osudy ich aktérov, obyvateľov našej obce, ktorí už dávno nie…

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Obec Zámutov má schválený projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J884-222-13 bola uzavretá dňa 02.08.2018 a schválená výška príspevku je 109 129,87 EUR….