Kategória: Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška- výrub drevín Kroka Miroslav

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov alebo elektronicky na adresu  v lehote určenej pri…

Verejná vyhláška – žiadosť o výrub stromov

Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov  alebo elektronicky na adresu  v lehote určenej pri…

Verejná vyhláška – prerušenie územného konania

Z-14 RD-VN TS NN-pr 2                                                    OBEC ZÁMUTOV   Číslo: 188/2022-03 Mi                                                                               Zámutov, 20.05.2022     Vec   VSD a.s., Mlynská 231, 042 91 Košice                                                                                                            „Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zámutov 14 RD- VN, TS, NN“ v k.ú. Zámutov. -Výzva na odstránenie nedostatkov- prerušenie územného konania                                             ROZHODNUTIE   Spoločnosť VSD…