P o z v á n k a na  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

Pozvánka-na-1.-ustanovujúce-zas.OZ

 

P o z v á n k a

na  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

      Týmto  zvolávam 1. ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

dňa 28. novembra  2022  o 1300  hod.

v „Bistre u Kondora“ v Zámutove.

 

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
 4. Zloženie sľubu novozvoleného  starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva (zástupcu starostu obce)
 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Záver

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce