P o z v á n k a na  21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov

 

 

 

Poslancom OZ,

obec. kontrolórovi

 

 

v Zámutove

dňa 09.07.2021

 

 

Vec

P o z v á n k a

na  21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

Týmto  zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 15. júla o 1300  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Voľba hlavného kontrolóra obce
  3. Rôzne :
  • schválenie podania ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1, Prioritná os 8, Špecifický cieľ8.1.1, Zameranie Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby(ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK
  • majetko-právne vysporiadanie – rozšírenie STL plynovodu

 

 

 

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce

Pozvánka-na-21.-zasadnutie-OZ