P o z v á n k a na  23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov

 

 

 

 

 

 

v Zámutove

dňa 19.08.2021

 

 

Vec

P o z v á n k a

na  23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

Týmto  zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 24. augusta o 1300  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
  3. Schválenie VZN č. 5/2021o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zámutov pre deti s trvalým pobytom v obci Zámutov, v ktorej si plnia povinné predprimárne vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce