P o z v á n k a na  24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov

 

 

 

Poslancom OZ,

obec. kontrolórovi

 

 

v Zámutove

dňa 30.09.2021

 

 

Vec

P o z v á n k a

na  24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

Týmto  zvolávam 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 06. októbra 2021 o 1300  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Voľba hlavného kontrolóra obce
  3. Príprava inventarizácie za rok 2021 – menovanie členov inventarizačných komisií
  4. Úprava rozpočtu za rok 2021
  5. Schválenie zakúpenia traktora JOHN DEERE 2036R
  6. Rôzne
  7. Interpelácia poslancov

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce