P o z v á n k a na  25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov

 

 

 

Poslancom OZ,

obec. kontrolórovi

 

 

v Zámutove

dňa 05.11.2021

 

 

Vec

P o z v á n k a

na  25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

Týmto  zvolávam 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 10. novembra 2021 o 1400  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Schválenie záložného práva na nájomné byty nižšieho štandardu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce