P o z v á n k a na  27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov

 

 

 

Poslancom OZ,

obec. kontrolórovi

 

 

v Zámutove

dňa 09.12.2021

 

 

Vec

P o z v á n k a

na  27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

Týmto  zvolávam 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 15. decembra 2021 o 1300  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Auditorská správa za rok 2020
  3. Schválenie rozpočtu na rok 2022
  4. Schválenie VZN Obce Zámutov o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Zámutov
  5. Vyhodnotenie investičných akcií za rok 2021
  6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
  7. Plán práce a program rokovaní OZ na I. polrok 2022
  8. Rôzne:

– schválenie kúpno-predajnej zmluvy Tiňo Michal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce