P o z v á n k a na  3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

 

Týmto  zvolávam 3.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

 

dňa 30. decembra  2022  o 1300  hod.

v penzióne Opál v Zámutove.

 

 

 

  1. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Schválenie VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zámutov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zámutov
  3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023
  4. Prejednanie a schválenie časového plánu práce a programu rokovaní OZ na I. polrok 2023
  5. Rôzne
  6. Interpelácia poslancov

 

 

 

Jozefína Tomášová

starostka obce