P o z v á n k a na  30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove


Stanislav Duda, starosta obce Zámutov

 

 

 

Poslancom OZ,

obec. kontrolórovi

 

 

v Zámutove

dňa 05.04.2022

 

 

Vec

P o z v á n k a

na  30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

 

Týmto  zvolávam 30. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 11. mája 2022 o 1300  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

 

  1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Schválenie zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby „Výstavba infraštruktúry v lokalite „Pod vlekom“ v obci Zámutov“ a zriadenie vecného bremena
  3. Úprava rozpočtu
  4. Odkúpenie pozemku časti parcely registra C č. 3586 a časti parcely registra E č. 2481/23 na základe GO plánu č. 76/2022 zo dňa 02.05.2022
  5. Zrušenie uznesenia OZ č. 127/12/2020 zo dňa 30.04.2020
  6. Schválenie zámeru odpredaja časti parcely registra C č. 3322/1
  7. Rôzne
  8. Interpelácia poslancov

 

 

 

 

 

 

Stanislav Duda

starosta obce