Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a

na  4.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

Týmto  zvolávam 4.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 dňa 26. januára  o 1500  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

 1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2022
 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
 4. Plán investičných akcií a kultúrno-spoločenských podujatí za rok 2023
 5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú podmienky nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov
 6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zámutov o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Zámutov
 7. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2022
 8. Schválenie uznesenia ohľadom zámeny cesty
 9. Schválenie dotácií na záujmovú činnosť na rok 2023
 10. Schválenie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi – Gerion senior centrum n. o., MIMA n. o.
 11. Rôzne: – žiadosť o uzavretie dohody o budúcej zmluve na vecné bremeno – Kroka Šimon
 12. Interpelácia poslancov

 

 

Jozefína Tomášová

starostka obce