Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a

na  9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

Týmto  zvolávam 9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

                 dňa 22. júna o 1500  hod.

          na Obecnom úrade v Zámutove.

 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Prejednanie a schválenie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Zámutov
 4. Schválenie VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Zámutov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Zámutov
 5. Prejednanie inventarizácie za rok 2022
 6. Prejednanie hospodárenia obce za rok 2022

– plnenie rozpočtu, dôvodová správa

– auditorská správa

– návrh záverečného účtu, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, schválenie záverečného účtu

 1. Prejednanie a schválenie časov. plánu práce a programu rokovaní OZ na II. polrok 2023
 2. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
 3. Prejednanie ponuky VVS a. s. na vstup do Dlhopisového programu garantovaných výnosov
 4. Prejednanie VZN č. 3/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov
 5. Rôzne
 6. Interpelácia poslancov

 

 

 

Jozefína Tomášová

starostka obce