Pozvánka na 9. zasadnutie OZ

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov

 

Poslancom OZ,obec. kontrolórovi

 

 

v Zámutove, dňa 11.12.2019

 

Vec:  P o z v á n k a na  9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

 

 

Týmto  zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční

 

 

dňa 16. decembra 2019 o 1300  hod.

na Obecnom úrade v Zámutove.

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 

 1. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení za rok 2019
 3. Informatívna správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
 4. Úprava rozpočtu na rok 2019
 5. Schválenie rozpočtu na rok 2020
 6. Schválenie VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zámutov
 7. Schválenie VZN č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zámutov
 8. Plán práce a program rokovaní OZ na I. polrok 2020
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
 10. Rôzne: – žiadosť o prenájom nebytových priestorov MUDr. Hassan Ali Olfati Bandabdi
 11. Interpelácia poslancov

 

 

 

Stanislav Duda, starosta obce