Archív

Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu

Veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový komunálny odpad sú umiestnené do 15.4.2019 na začiatku obce pri vstupe do rómskej osady a v hornej časti obce pri penzióne Kondor. Zbierajú sa: koberce, matrace, starý nábytok, sanitárna technika. Nezbiera sa : elektro odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad, pneumatiky, stavebný odpad. Žiadame občanov, aby odpad dávali dnu do kontajnerov a neponechávali voľne v ich blízkosti.

Návrh VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zámutov

Územný plán obce NÁVRH –  Zmeny a doplnky č. 1 – Zaväzná Časť ÚPN – TEXT – Zámutov 02/2019… (PDF) Územný plán obce – NÁVRH VZN-… (PDF) Územný plán obce NÁVRH – Schéma záväznej časti riešenia a VPS… (PDF) Územný plán obce  –  Zmeny a doplnky č. 1 – Schéma záväznej časti riešenia a VP-S……

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné zboru vo Vranove nad Topľou vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku), ďalej v rekreačných oblastiach, turistických strediskách, chatových a záhradkárskych lokalitách v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou od 4.4.2019 od 12:00 do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti….

Zber zmiešaných plastov a pet fliaš

4.4.2019 ZBER TRIEDENÉHO ODPADU ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV A PET FLIAŠ  Triedený odpad má byť uložený v plastových vreciach pripravený pri bráne rodinného domu z vonkajšej strany. ČO TU PATRÍ Zmiešané plasty a PET fľaše: – fólie, sáčky, plastové flaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, flaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od…

Pozvánka – Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove P O Z V Á N K A Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa: 28. apríla 2019 o 15:00 hodine v kultúrnom dome v Zámutove       Stanislav Duda, predseda PS       Program Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici v Zámutove konaného dňa 28. 04….

Verejná vyhláška – číslo: 9/2019- 04 Mi – rozhodnutie VSD – Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS

Východoslovenská distribučná a.s. Košice ako stavebník, dňa 08. 01. 2019 podala návrh na kolaudáciu stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická líniová stavba, na parcelách CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649, 3657, 3690 a na parcele EKN číslo 2342 v zastavanom území a mimo zastavaného územia k.ú. Zámutov. Stavba bola povolená stavebným povolením…

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Zámutov

Obec Zámutov v zastúpení starostom obce Stanislavom Dudom oznamuje v súlade s § 4, ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 Z.z. o Environmentalnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Zámutov je 10,10 %….

Voľby prezidenta SR 2019

Rozhodnutie predsedu vlády SR z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republikya § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem voľby prezidenta Slovenskej republiky a určujem 1. deň ich konania na sobotu 16.marca 2019…