Archív

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Zámutov

Obec Zámutov Obecné zastupiteľstvo obce Zámutov _____________________________________________ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zámutov Obecné zastupiteľstvo v Zámutove v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)   v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Zámutov,…

P o z v á n k a na  19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove, dňa 24.05.2021     Vec P o z v á n k a na  19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 28. mája o 1300  hod. na Obecnom úrade…

Zápis detí do Materskej školy v Zámutove č. 388

Zápis detí do Materskej školy v Zámutove č. 388 na školský rok 2021 / 2022                      Riaditeľstvo Materskej školy v Zámutove 388, v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis  detí do materskej školy na školský rok 2021/2022. Zápis do MŠ 388 bude od 1. do 31.mája 2021….

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a  na  18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove  Týmto  zvolávam 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční   dňa 14. apríla o 1300  hod.  na Obecnom úrade v Zámutove.     Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ Schválenie…