Kategória: Oznamy

 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023

 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZÁMUTOV NA I. POLROK 2023   A/ Plnenie stálych úloh hlavného kontrolóra Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach OZ Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Zámutov za rok 2022 Vybavovanie oznámení ́ prijatých v súlade so zákonom č . 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti…

REFERENDUM 2023

1.-Zverejnenie-elektronickej-adresy 2.-Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre referendum 2023 3.-Vymenovanie-zapisovateľa-okrskovej-volebnej-komisie Zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-doručovanie-žiadostí-o-hlasovací-preukaz-pre-referendum-2023 Zverejnenie-e-mailovej-adresy-na-doručovanie-žiadostí-o-voľbu-poštou-pre-referendum-2023   Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra…

Oznam o výberovom konaní – odborný pracovník KC

1 Oznam o VK – p4c_oznam_o_vyberovom_konani_3_rev__03022022 (2)   Oznam o výberovom konaní      Úrad vlády SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon KC/NDC/NSSDR : Obec Zámutov     Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre,  alebo nízkoprahovom dennom centre, alebo nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „Poskytovateľ služby“)   Obec Zámutov, 09415…

Výberové konanie na pozíciu rodičovský asistent/asistentka v Materskej škole Zámutov č. 301

Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu RA   Oznámenie o voľnom pracovnom mieste   Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Zámutov, Zámutov č. 434, 094 15  Zámutov Voľné pracovné miesto: 1 pracovné miesto na pozíciu rodičovský asistent/asistentka v Materskej škole Zámutov č. 301 v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.   Predpoklady: – neustanovujú…