Kategória: Oznamy

Prevádzkový poriadok pre Zberný dvor odpadu

  Prevádzkovateľ zariadenia:     Obec Zámutov IČO:                                      00332968 Obecný úrad Zámutov  434 094 15 Zámutov   Zodpovedný pracovník:          Ing. Vladimír Tiňo,  t.č. 0902 913 128     Prevádzkový čas:    Pondelok:   13:00 – 17:00                                         Utorok :      13:00 – 17:00                                         Streda:         13:00 – 17:00                                   …

Pozvánka na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční  dňa 29. júna 2022 o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva: Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Správa hlavného kontrolóra o výsledky vykonanej kontroly č. 1/2022…

VOĽBY 2022

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii Zoznam kandidátov – starosta Zoznam kandidátov – poslanci   Okrsky v obci Zverejnenie elektronickej adresy    Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022   Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie   Oznámenie o utvorení volebných obvodov a…

Oznámenia o plánovanom výrube NN, VSD, a.s. 

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.  Obchodné meno : PIKOLO s.r.o. Sídlo : Krosnianska 693/1 040 22 Košice Zastúpenie : Ing. Pika Rastislav IČO : 46008471 DIČ : 2023178663 IČ DPH : SK2023178663   Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov   V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba…

Obec Zámutov sa pripája k štrajkovej pohotovosti

Združenie miest a obcí Slovenska dňom 19. mája 2022 vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. K tomuto kroku pristupuje aj obec Zámutov, ako člen Združenia miest a obcí Slovenska. Reagujeme tak na vládny návrh, ktorý výrazne zasiahne do rozpočtu každej samosprávy, ale aj na dlhodobý prístup štátu k mestám a obciam.