Kategória: Oznamy

Zverejnenie opatrení ÚPSVaR Vranov nad Topľou

Zverejnenie opatrení, prijatých na zasadnutí krízového štátu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou prostredníctvom obecného rozhlasu v tomto znení:   V zmysle záverov Ústredného krízového štábu a s vyhlásením „mimoriadnej situácie“ na celom území SR odo dňa 12.03.2020 prijíma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou opatrenia, ktorých cieľom je predísť…

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021     https://data.statistics.sk/sodb2021/?fbclid=IwAR3rNnOOthmiYTJP16He0wAvTcBvH4Y793FZ2Fv_Eab9Cr7VCdZ1y8IqPGg   Vážení občania, v súčasnej dobe prebieha v našej obci sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Sčítaním sa na Slovensku spravidla každých desať rokov zisťujú údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch. Je to obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný…

Pozvánka na urbársku členskú schôdzu 23. februára 2020

Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici v Zámutove Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 23. februára 2020 o 1400 hod. v kultúrnom dome v Zámutove.   PROGRAM výročnej členskej schôdze Pozemkového spoločenstva Bývalí urbárnici v Zámutove dňa 23.02.2020   1. Otvorenie výročnej členskej schôdze pozemkového spoločenstva 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov…