Kategória: Oznamy

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Pozvánka na 10. zasadnutie OZ  Týmto  zvolávam 10.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                         dňa 20. septembra o 1500  hod.   na Obecnom úrade v Zámutove. Schválenie programu zasadnutia Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesenia Zrušenie uznesenia č. 17/02/2023 Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2023 Vyhodnotenie hospodárenia za I. polrok 2023 Priebežné…

POĎAKOVANIE

Obec Zámutov týmto vyjadruje vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní obecných slávností „Zámutov 2023“ dňa 17.júna 2023, Prešovskému samosprávnemu kraju, ako aj všetkým sponzorom, ktorí  finančne alebo vecnými cenami do tomboly podporili toto podujatie. ĎAKUJEME ALDA Vranov n. T. Allianz Slovenská poisťovňa a. s. Autocentral – Vladimír Tabaka Autoškola Janina AVON – Pavúková…

Vyhodnotenie súťaže v zbere separovaného odpadu apríl 2023

17.05.2023 Vyhodnotenie súťaže v zbere separovaného odpadu miesto – Trieda 6.B ZŠ Zámutov – 147 kg papier miesto – Babjačok Marcel – 47 kg sklo miesto – Jurmák Michal – 6 kg plasty, 23 kg sklo   Srdečne gratulujeme! Výhercovia si môžu nákupné poukážky vyzdvihnúť v pokladni obecného úradu.   V súťaži pokračujeme, tešíme sa na ďalšie…